logo
cart
 
 
 
Atrodi telefonus, datorus, fotokameras un citas preces interneta veikalos

Noteikumi

1. Vispārējie pārdošanas nosacījumi

1.1 Vispārējie pārdošanas nosacījumi darbojas starp pircēju (tālāk tekstā Klients), interneta veikalā dreamstore.lv un interneta veikala dreamstore.lv īpašnieku  lai noteiktu pirkšanas un pārdošanas kārtību un noteikumus, kā arī palīdzētu risināt jautājumus, kas saistīti ar abu pušu tiesiskajām saistībām.
1.2 Iepirkšanās kārtību interneta veikalā dreamstore.lv nosaka 2002. gada 28. maija LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 207 "Noteikumi par distances līgumu" ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2005. gada 15. martam, kā arī Patērētāju tiesību aizsardzības likums.
1.3 Interneta veikalā dreamstore.lv apskatāmajām precēm un cenām ir informatīvs raksturs. Prece var atšķirties no attēla. Uz attēla var būt detaļas, kas neietilpst preces komplektācijā. Preces aprakstam ir informatīva nozīme, parametros un komplektācijās var būt ražotāja izmaiņas vai modifikācija. Dreamstore.lv sniegtās informācijas izmantošana nerada juridiskas saistības starp interneta veikala apmeklētājiem un tā veidotājiem.  Dreamstore.lv patur vienpusīgu tiesību jebkurā brīdī veikt  izmaiņas vispārējos pārdošanas nosacījumos un piedāvājamo preču cenrādī. Izmaiņas un papildinājumi cenrādī un nosacījumos stājas spēkā no brīža, kad tie tiek publicēti mājas lapā http://www.dreamstore.lv/ . Uz pasūtījumiem, kas ir noformēti pirms izmaiņas stājās spēkā, attiecas tie nosacījumi, kas darbojās pasūtījuma veikšanas brīdī.
1.4 Dreamstore.lv un Klients vēlas veikt pārdošanu un pirkšanu izmantojot interneta veikalu dreamstore.lv  http://www.dreamstore.lv/ pamatojoties uz vispārējiem pārdošanas nosacījumiem, kas ir ietverti šajā dokumentā. Veicot pasūtījumu interneta veikalā dreamstore.lv, Klients apstiprina, ka ir iepazinies ar vispārējiem pārdošanas nosacījumiem un piekrīt tiem.
1.5 Apmaksa ir veicama 3 darba dienu laikā no rēķina izrakstīšanas brīža.

2. Dreamstore.lv cenrādis
2.1 Cenas pārdodamajām precēm interneta veikalā dreamstore.lv norādītas Eiro (ar PVN 21%), bez transporta izdevumiem.
2.2. dreamstore.lv  patur sev tiesības veikt izmaiņas cenrādī. Ja Klients veicis pasūtījumu pirms cenas izmaiņas ir stājušās spēkā, tad precei ir spēkā cena, kas ir norādīta rēķinā pasūtījuma reģistrācijas brīdī, pie nosacījuma, ka minētais pasūtījums netika anulēts iemeslu dēļ, kas norādīti punktā 5.1.

3. Pasūtītās preces apmaksa
3.1 Preces apmaksa ir veicama:
* ar pārskaitījumu izmantojot internetbanku;
* jebkurā Klientam ērti pieejamā bankas filiālē;


4. Preces piegāde un nodošana
4.1 Maksimālais preces piegādes termiņš ir 4 darba dienas, jo visa dreamstore.lv noperkāmā prece ir uz vietas noliktavā.
4.2 Gadījumā, ja piegādes termiņi neatbilst informācijai, kas ir norādīta preces aprakstā vai klientam izsūtītajos datos, un ir skaidrs, ka preces piegāde norunātajā termiņā nav iespējama no dreamstore.lv neatkarīgu iemeslu dēļ, dreamstore.lv apņemas  paziņot Klientam par piegādes laika izmaiņām pa kontakta tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi, ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā no brīža, kad dreamstore.lv ir saņēmis attiecīgo informāciju.
4.3 Prece tiek nodota Klientam uz pavaddokumentu pamata. Saņemot preces, iesakām uzmanīgi aplūkot preces iesaiņojumu. Ja ir redzami bojājumi, lūdzam par šo problēmu paziņot uz elektroniskā pasta adresi  ilze@dreamstore.lv vai pa telefonu +37129566695.

5. Pasūtījuma anulēšana un preces atgriešana
5.1 dreamstore.lv patur sev tiesības anulēt pasūtījumu gadījumā, ja:
* Klients nav apmaksājis rēķinu 3 darba dienu laika no tā nosūtīšanas brīža. Izņēmums ir tikai gadījumā, ja starp Klientu un dreamstore.lv tiek noformēts speciāls papildus līgums.

6. Garantija un neatbilstošas preces atgriešanas kārtība
6.1 Ja tiek konstatēts ražotāja defekts, tad Klients ir tiesīgs pieprasīt preces remontu. Ja preces remonts nav iespējams vai tas nav lietderīgs, Klientam ir tiesības pieprasīt preces aizstāšanu. dreamstore.lv ir tiesīgs atteikties no preces aizstāšanas un aprobežoties ar tās remontu gadījumā, ja aizstāšana salīdzinot ar remontu ir nesamērīgi dārga. Klients ir tiesīgs pieprasīt naudas atgriešanu tikai tādā gadījumā, ja preces aizstāšana nevar tikt veikta saprātīgā laika posmā.
6.2 Atklājot preces defektus Klientam ir jārīkojas sekojoši:
* Jāatrod rēķins par preces pirkumu.
* Jāpaziņo par savu problēmu iesniegumā, sūtot to uz elektroniskā pasta adresi ilze@dreamstore.lv vai zvanot uz klientu apkalpošanas nodaļas telefonu +37129566695. Iesniegumā nepieciešams norādīt rēķina/pasūtījuma numuru. Iesniegumam obligāti jāpievieno  fotogrāfijas, kur ir skaidri redzams atklātais preces defekts un iepakojums.
6.3 dreamstore.lv neuzņemas atbildību ja:
* preces bojājumi radušies Klienta vainas dēļ;
* preces defekti radušies tās izmantošanas neparedzētiem mērķiem rezultātā;
* precei ir dabisks nodilums pie parastas izmantošanas.

7. Pušu  atbildība un Force Majeure
7.1 dreamstore.lv ir atbildīgs pret Klientu vispārējo pārdošanas nosacījumu neievērošanas gadījumā, izvērtējot katru gadījumu un tādā kārtībā un apmēros, kā to nosaka Latvijas republikas likumdošana.
7.2 Klients ir atbildīgs pret  dreamstore.lv vispārējo pārdošanas nosacījumu neievērošanas gadījumā, izvērtējot katru gadījumu un tādā kārtībā un apmēros, kā to nosaka Latvijas republikas likumdošana.
7.3 Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu uzskata ugunsgrēkus, dabas katastrofas, epidēmijas, sprādzienus, citus tamlīdzīgus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas pusēm traucē izpildīt savas saistības. Par šādu apstākļu iestāšanos nekavējoties rakstiski jāpaziņo otrai pusei.
7.4 dreamstore.lv nekompensē morālo zaudējumu, kurš pēc Klienta domām var rasties  sakarā ar izmaiņām piegādes termiņā, cenā un citos  nosacījumos, kas ir minēti vispārējo pārdošanas nosacījumu ietvaros.
7.5 dreamstore.lv nekompensē Klientam iespējamos izdevumus gadījumā, ja Klients ir uzņēmies saistības, kuras var nonākt pretrunā ar vispārējo pārdošanas nosacījumu galvenajiem punktiem, pret  trešajām pusēm un šīs saistības tika pārkāptas.
7.6 dreamstore.lv nekompensē Klientam neizmantotās iespējas, kas radušās sakarā ar piegādes termiņu, cenu, kā arī citu nosacījumu maiņu, kas ir saistīti ar vispārējo pārdošanas nosacījumu izmaiņām.

8. Citi nosacījumi
8.1 dreamstore.lv  tiesības un pienākumus attiecībā uz fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību regulē Latvijas Republikā spēkā esošās tiesību normas, tajā skaitā Fizisko personu datu aizsardzības likums. dreamstore.lv izmanto Klienta personiskos datus tikai pasūtījuma izpildei. dreamstore.lv neizpauž Klienta personiskos datus, ko Klients nodevis pasūtījuma noformēšanai, trešajām personām, izņemot gadījumus, kas paredzēti Latvijas Republikas likumos.
8.2 dreamstore.lv patur sev tiesības informēt Klientu par jaunām precēm, pakalpojumiem un atlaižu piedāvājumiem. Klientam ir tiesības pieprasīt personisko datu pilnīgu izdzēšanu no dreamstore.lv klientu bāzes.
8.3 Gadījumā, ja kāds vispārējo pārdošanas nosacījumu punkts nav pakļauts burtiskam tulkojumam, tad tas tiek skaidrots saskaņā ar Latvijas Republikā pastāvošo likumdošanu, ievērojot sākotnējos dreamstore.lv un Klienta mērķus.
8.4 Strīdi un domstarpības, kas ir saistīti ar vispārējo pārdošanas nosacījumu izpildi, tiek risināti abpusēju pārrunu ceļā. Nenoregulētu strīdu vai domstarpību starp dreamstore.lv un Klientu rašanās gadījumā, katra no pusēm ir tiesīga aizsargāt savas tiesības Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.